More

  Stortingsmeldingen om avfallspolitikken og sirkulær økonomi

  Stiftelsen Nordatlantisk Villaksfond Norge (Reddvillaksen.no) vil med dette gi følgende innspill til Stortingsmelding om avfallspolitikken og sirkulær økonomi.

  En sirkulær økonomi handler om å gjenbruke eller gjenvinne ressurser. Oppdrett i åpne merder medfører et betydelig utslipp av biologisk materiale og uønskede kjemiske forbindelser i fjorder og kystfarvann. Utslippene fører til betydelig nedslamming og forurensing av områdene under og rundt merdene. Vårt innspill er i det følgende knyttet til ressurstap av grønn energi og fosfor grunnet åpne merder, men kan også løse mange utfordringer knyttet til forurensning.

  I en Bioforsk-rapport (vol 7, nr. 110, 2012) skriver Svalheim og Solli at slam fra produksjon av ett tonn laks kan ha et biogasspotensiale opp mot 1,9 MWH. Ekstrapolerer man dette tallet til Norges samlede lakseproduksjon på drøye 1.2 millioner tonn tilsvarer dette 2,4 TWH grønn energi årlig. Til sammenligning produserer det omstridte kraftverket i Alta 0,66 TWH. Tar man med biomassen fra laks som dør før slakteferdig vekt, øker potensialet ytterligere.

  Dersom oppdrettsnæringen skal vokse 500 prosent, som det hevdes, er man oppe i en potensiell ressurs tilstrekkelig til å forsyne 400 000-500 000 eneboliger med energi – tilsvarende 15 Altakraftverk. Med lukkede merder vil industriens totale behov for strøm tilsvare 1-1,2 TWH, inklusive vannsirkulasjon. Energibehovet kan man dekke med egen bioenergi. I tillegg kan næringen bli en nettokilde til grønn energi i form av strøm levert over nettet eller som drivstoff. Det hadde vært flott om fullastede vogntog kunne rulle miljøvennlig på biogass, basert på utslipp fra laksen de frakter.

  Under forutsetning av tilstrekkelig renhet i fôret kan restene fra slik energiproduksjon brukes til gjødsel med fosforressursen intakt. Verdens mest kjente fosforressurser er i ferd med å tømmes, og det største fosfortapet i Norge kommer fra oppdrettslaks. Det hevdes at man trenger oppdrettsnæringens bidrag til verdens matforsyning for å fø en voksende befolkning. Holder man ikke fosforet i sirkulasjon, mister man muligheter til å fø både soyaspisende laks og verdens befolkning.

  Oppdrettsnæringen må derfor inkluderes i planer om ressursutnyttelse i et sirkulært samfunn. Det er derfor viktig at myndighetene tar grep og sørger for at alle utviklingskonsesjoner og alle andre konsesjoner som tildeles er i lukka merder.

  – For Reddvillaksen.no: Jens Olav Flekke (styreleder)

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles