More

  Meninger: Krever forslag om produksjonsøkning trukket tilbake

  Norske Lakseelver har levert høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) der de ber om at forslag til produksjonsøkning i oppdrettsindustrien trekkes tilbake.

  Årsaken til kravet er at NFD vil tildele økt produksjonskapasitet utelukkende basert på en evaluering av effekten av lakselus på bestander av vill laks. NFD vil akseptere et årlig tap av utvandrende laksesmolt som naturmangfoldlovens kvalitetsnorm for villaks ikke gir rom for.

  Norske Lakseelver påpeker at akvakulturloven i tillegg stiller utvetydige krav til miljøforsvarlig oppdrettsvirksomhet, noe som gjør at langt flere miljø- og bærekraftsindikatorer må inkluderes når miljøeffekten skal evalueres. Det gjelder effekt på sjøørret og sjørøye, men i like stor grad effekter på andre arter og artssamfunn i økosystemene langs kysten.

  Under høringsprosessen har det også kommet fram at NDF trolig brøt Utredningsforskriften da grensene for akseptabel effekt av lakselus ble endret uten at endringene ble sendt på ny høring, slik instruksen krever.

  Norske Lakseelver har varslet NFD, Justisdepartementet samt Næringskomiteen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget om dette. Riksrevisjonen, som tidligere har evaluert oppdrettsforvaltningen, er også informert om saken.

  Norske Lakseelver baserer sitt høringssvar på en juridisk utredning skrevet av forskningsprofessor Ole Kristian Fauchald ved UiO/Fridtjof Nansens Institutt.

  – Pål Mugaas, prosjektleder Norske Lakseelver

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles