More

  Det tas mindre enn halvparten så mye laks nå som for 30 år siden

  Sommeren 1986 fanget norske sjø- og elvefiskere til sammen 1600 tonn laks. Sommeren 2016 var den samlede fangsten i underkant av 730 tonn. Organisasjonen Norske Lakseelver er urolig.

  SSBs statistikk over elvefiske etter laks i 2016 viser at det ble fanget 13 000 færre laks enn i 2015. Fjoråret ble dermed en sesong helt på nivå med det unormalt lave gjennomsnittet for de ti siste årene – både i sjø og elv. Tallene fra SSB bekrefter den foreløpige rapporten Norske Lakseelver ga ut i oktober 2016.

  Tallene bekrefter også Vitenskapelig råd for lakseforvaltning sine observasjoner om at innsiget av villaks til norskekysten er halvert de siste tretti årene. Dette skyldes i all hovedsak forhold i havet.

  – Forskningen er entydig på at påvirkningen fra oppdrettsindustrien spiller en stor rolle her. Innblanding av gener fra rømt fisk svekker overlevelsesevnen til avkommet, og lakselusa dreper lakseunger på vei ut i havet, påpeker generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen.

  Også lakseparasitten Gyrodactylus salaris har desimert bestanden i mange elver, og er en medvirkende årsak til de lave fangstene. Denne er nå heldigvis utryddet de fleste steder. På plussiden kommer reetableringen av laks i elver som har blitt kalket.

  – Vi må huske på at det i 1986 ikke ble produsert mange laks på Sørlandet. Her har vellykket kalking og reetablering sørget for ny laks i elvene, forteller Evensen.

  Laksefisketurisme utgjør en omsetting på omlag 1,3 milliarder rundt om i Norge. Potensialet er estimert til å ligge rundt 3-4 milliarder om laksemengde økes til tidligere tiders størrelse.

  – Elveeierlagene, som er våre medlemmer, gjør en god i jobb i å forvalte lakseelvene slik at det er tilstrekkelig gytelaks tilbake etter fiskesesongen til å sikre fullrekruttering av elva. Det hjelper likevel ikke mye, når det er så stort svinn i havet, påpeker Evensen.

  I tillegg til lakselusa, er Norske Lakseelver bekymret for andre sykdommer som rammer oppdrettslaks og villaks.

  – Det er forsket alt for lite på hvordan fiskesykdommer spres mellom oppdrett og villfisk, og vi er bekymret for det store antallet oppdrettslaks som hvert år rammes av sykdommer som PD og ILA, sier Evensen.

  Fiskeriminister Per Sandberg har åpnet for oppdrettsvekst i 2017. Samtidig har han lovet å ta ned produksjonen i områder der lakselusa rammer villfisken hardest, men dette løftet vil han ikke innfri før i 2019.
  Havforskningsinstituttets overvåking for 2016 viser at det mange steder var veldig mye lus i havet, noe som ikke ser bra ut for utvandrende lakseunger og sjøørret.

  – Det er komplett uforståelig for oss at fiskeriministeren innfører muligheten til å øke produksjonen, når han ikke samtidig innfører regelverket som skulle sørge for reduksjon i oppdrettsvolumet der lakselusa dreper for mye villfisk, avslutter Evensen.

  – Pål Mugaas, prosjektleder Norske Lakseelver

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles