More

  Meninger: Norske Lakseelver krever at Stortinget instruerer Sandberg

  – Stortinget må gi klar instruks til fiskeriminister Per Sandberg om at eksisterende lovverk må følges når vekst i lakseoppdrett skal vurderes.

  Det krever Norske Lakseelver på bakgrunn av en utredning fra jussprofessor Ole Kristian Fauchald. I en helt fersk juridisk betenkning om trafikklyssystemet vurdert opp mot eksisterende lovverk, påpeker jussprofessoren ved Fridtjof Nansens institutt at både Akvakulturloven, Naturmangfoldloven og Kvalitetsnormen for villaks stiller langt større krav til en miljømessig forsvarlig oppdrettsproduksjon enn det Regjeringen har tatt høyde for gjennom vurdering av lakselus som eneste miljøindikator for oppdrettsvekst.

  Regjeringen har i forbindelse med etablering av trafikklyssystemet for justering av oppdrettskapasiteten i landets 13 produksjonsområder, foreslått en samlet produksjonsøkning på 24 tusen tonn, fordelt på 8 tusen tonn til eksisterende konsesjonshavere og 16 tusen tonn til nye konsesjonshavere. Regjeringen har nå sendt ut forslag om forskrift for tildeling av kapasitetsøkningen reservert eksisterende konsesjoner.

  For å tilby oppdrettsindustrien mulighet for produksjonsøkning har regjeringen fastsatt en ny forskrift som legger opp til en sjablongmessig og automatisert kapasitetsøkning basert på politisk aksept for reduksjon av bestander av villaks. Dette har ikke regjeringen adgang til å gjøre, er konklusjonen i utredningen.

  – Akvakulturloven stiller krav om at oppdrett skal være miljømessig forsvarlig. Miljøkravet i lovverket er ikke oppfylt gjennom den nåværende regjeringens aksept for lakselusrelatert villaksdød sier biolog og fagsjef i Norske Lakseelver, Erik Sterud.

  Utredningen fastslår at hverken utvidelse av eksisterende tillatelser eller tildeling av nye kan gjøres uten at Fiskeridepartementet kommer til enighet med Klima- og Miljødepartementet om hvordan bestandsmålene i Kvalitetsnormen for villaks skal nås gjennom kapasitetsjustering av oppdrettstillatelser.

  – Unnlatelse av å ta hensyn til målene og grad av måloppnåelse ved vedtak etter produksjonsområdeforskriften, vil være en alvorlig saksbehandlingsfeil som generelt vil medføre ugyldighet, sier professor Ole Kristian Fauchald.

  Fauchald tilføyer at Naturmangfoldloven også stiller krav som innebærer at kapasitetsvekst ikke kan tildeles uten kunnskap om effekter på sjøørret og sjørøye. Dette er forhold som er utelatt når fiskeriminister Per Sandberg har bestemt hvor oppdrettsproduksjonen kan økes.

  – Ved innhenting av råd vedrørende fargesetting av kysten i henhold til trafikklyssystemet, skjøv Sandberg Mattilsynet, Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet ut over sidelinjen. Fauchalds juridiske vurdering, som påpeker en rekke mangler knyttet til departementets saksbehandling etter Akvakulturloven og Naturmangfoldloven, viser at Sandberg har tatt en snarvei som kan vise seg å bli en betydelig omvei mot en bærekraftig framtid for oppdrettsindustrien sier generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver.

  Organisasjonen Norske Lakseelver mener den juridiske vurderingen de nå legger fram betyr at nye miljøindikatorer må inkluderes og at grenseverdiene for lakselusindikatoren må samsvare med bærekraftsmålet fra 2009 – om at sykdommer, inkludert parasitter ikke skal ha bestandsregulerende effekt på villfisk.

  Stortinget må be fiskeriministeren komme tilbake med nytt forslag til hvordan nytt forvaltningssystem skal sikre at all akvakulturvirksomhet er miljømessig forsvarlig, og i mellomtiden avlyse kapasitetsøkningen som nå er foreslått.

  – Pål Mugaas, prosjektleder Norske Lakseelver

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles