More

  Kraftutbygging i et fredet vassdrag

  Lonevåg Sportsfiskarlag mottok nylig søknaden til kraftutbygging av Gjerstadfossen i Lonevassdraget på Osterøy, der fallrettseier er Osterøy kommune.

  Denne søknaden ligger nå ute til høring. Vi håper at en villaksstamme, som en av få i Hordaland, tåler beskatning etter utallige dugnadstimer, og at reetablering av den rødlistede elvemuslingen står sterkere enn etablering av kraftverk som kan true disse.

  At denne søknaden kommer i det hele tatt er overraskende, da det ikke er store mengder kraft man kan utvinne. Lonevassdraget er fredet og det eneste laksevassdraget i kommunen. Laksestammen i Loneelva er unik. Den er spesielt tilpasset nettopp dette vassdraget; endringer i vannføring og temperatur kan ha uheldige konsekvenser for livet i elven.

  I søknaden står det at kraftutbygging kun vil omfatte 15 % av den totale vannføringen i vassdraget. Det som ikke nevnes er at i øvre del av vassdraget vil denne reguleringen utgjøre 50 % av vannføringen. Dette de viktigste gyteområdene samt oppvekstområdene for laksen. Konsekvensene/påvirkningen her kan dermed bli mye større enn konsesjonssøknaden sier.

  Les også: Laksefiske med lykt og håv (Hooked+)

  Det er fra fylkesmannens miljøvernavdeling lagt ned betydelige midler for å redde den truede elvemuslingen i Loneelva. Lonevåg Sportsfiskarlag har også lagt ned et betydelig antall dugnadstimer for å produsere elvemuslinger fra larvestadiet til muslingstadiet i klekkeriet på Lone.

  Elvemuslingen finnes nå kun fåtallig i nedre del av elva. Fra 2017 skal det settes ut 2 år gamle elvemuslinger i øvre del av Loneelva for å reetablere elvemuslingsbestanden i hele den lakseførende delen av elva. Dette arbeidet vil også bli truet av utbyggingsplanene.

  Loneelva tilbyr unike rekreasjonsmuligheter for innbyggere i Osterøy kommune, men også for de omliggende kommunene. Sports/fritidsfiske er en viktig fritidsaktivitet for nordmenn. Et uregulert vassdrag står nå i fare for å bli utbygget, når det kanskje heller burde blitt en referanseelv som urørt lakseførende vassdrag.

  Det blir lagt ned et stort antall dugnadstimer av lagets medlemmer for å holde bestanden levedyktig, gjennom stamfisking, klekkeridrift og andre tiltak langs elven. Lonevåg Sportsfiskarlag tilbyr i sammarbeid med rettighetshaverne et rimelig og ikke prisekskluderende laksefiske for alle.

  Les også: Her sikres fremtidens laksestamme (Hooked+)

  Vi håper denne søknaden blir avvist, og at man heller ser verdiene i et uregulert, naturlig vassdrag med en levekraftig villaksstamme i Hordaland der truslene er mange og dystre for laksen.

  – Stig Åge Engstrøm (leder) og Reidar Staalesen (medlem) i Lonevåg Sportsfiskarlag

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles