More

  Solid økning i laksefangstene

  2015 var en brukbar laksesesong i mange av elvene i Norge. Statistisk sentralbyrå sine tall over elvefiske etter laks og sjøørret viser at året leverte til sammen 131 690 laks.

  Av: Endre Hopland

  Dette er faktisk nesten det eksakte tallet Norske Lakseelver anslo ved sin foreløpige oppsummering av sesongen i oktober i fjor.

  Den oppsummeringen var basert på en oversikt fra de 43 mest sentrale elvene. I tillegg ble det fanget 63 515 sjøørret og sjørøye. Sammenlignet med 2014, er dette en økning på 26 prosent i antall laks. I et tiårsperspektiv er denne fangsten rundt 11 prosent bedre en snittet i antall.

  – Vi bommet bare med 82 laks på vårt estimat. Det må kunne sies å være en fulltreffer, sier biolog Erik Sterud, fagsjef i Norske Lakseelver.

  Det er trolig den sterke generasjonen som gikk ut av elvene som smolt i 2013 som sikrer resultatet. I 2014 kom den første delen av denne generasjonen tilbake som smålaks, og i fjor rapporterte mange elver om godt med mellomlaks i fem-seks-kilosklassen. I år blir det forhåpentlig storlaks som vender tilbake.

  – Fjorårsfangsten kan tyde på at det blir et bra storlaksår til sommeren når siste andel av 2013-årgangen kommer tilbake som voksen gytelaks. Havforskningsinstituttets overvåkning viste at det var lite lakselus i fjordene under smoltutvandringen i 2013. Oppdrettsindustrien lyktes med avlusningen denne våren, og flere lakseunger overlevde den første kritiske perioden i sjøvann, forklarer Sterud.

  Vitenskaplig råd for lakseforvaltning (VRL) har tidligere forklart den sterke 2013-årganen med redusert lusepress for utvandrende smolt, spesielt i Midt-Norge, og det er også her en ser den største økningen i fangst.

  – Laksen fra denne årgangen har også vært i godt hold, og har åpenbart funnet nok mat i havet, sier han videre.

  I fjor ble nesten hver femte laks satt tilbake i elvene. Dette skyldes både strengere fiskeregler og et skifte av fokus fra fangst til opplevelse hos mange fiskere. Orkla og Gaula var de viktigste vassdragene for dette fisket i 2015, begge med 2800 fisk gjenutsatt.

  – Situasjonen i elvene har blitt fortløpende evaluert, og mange steder har det både før og under sesongen blitt innført ekstra strenge fiskeregler. Sportsfiskere og elveeiere har dermed tatt ansvar for at det er nok gytelaks igjen i elvene etter endt fiskesesong, påpeker generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen.

  Fikk du med deg denne? – Det tas for mye laks i sjøen i Sør-Trøndelag

  Totalt sett er det likevel en markert nedgang i lakse- og sjøørretfangsten de siste ti årene, og antall laks som kommer tilbake fra havet er blitt halvert de siste tretti årene. Lakseforskere peker på miljøeffekter av oppdrettsindustrien som sterkt medvirkende til dette. Lakselus og rømt oppdrettsfisk regnes som de viktigste truslene mot bestander av vill laksefisk. I tillegg kommer problemer som vannkraftreguleringer, Gyrodactylus salaris og annen forurensing.

  – Vi skal glede oss over gode fangster, men må ikke glemme at det er langt igjen til at vi kan friskmelde den norske villaksen. Heldigvis ser vi at noen aktører i oppdrettsindustrien nå velger å gå for lukkede produksjonsløsninger som beskytter både oppdretts- og villaks mot lakselus. Det er flott, men vi ønsker enda klarere miljøkrav fra politikerne, slik at oppdrettsindustrien ikke skader vill laksefisk, påpeker Sterud.

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles