More

  Direktoratet vil ikke ha fritidsfiske etter makrellstørje i 2017

  Fiskeridirektoratet sitt forslag om regulering av forsøksfisket etter makrellstørje i 2017 er nå sendt på høring. Direktoratet mener ikke det er rom for fritidsfiske etter arten neste år.

  Av: Endre Hopland

  Den norske makrellstørjekvoten for 2017 er på 52,48 tonn, og Fiskeridirektoratet foreslår at fisket gjennomføres som et forsøksfiske der ett fartøy får tillatelse til å delta med en kvote på 42 tonn. De resterende 10,48 tonnene er foreslått satt av til dekning av uunngåelig bifangst. Fiskeridirektoratet ønsker at fartøyet som får forsøkskvoten skal være en ringnotbåt.

  – Det er den internasjonale fiskeriforvaltningsorganisasjonen ICCAT som forvalter fisket etter makrellstørje i Middelhavet og Atlanterhavet, og ICCAT er opptatt av å unngå overkapasitet i fiskeflåten for å hindre ulovlig fiske. I forvaltningsplanen stilles det derfor strenge krav til samsvar mellom kvote og antall fartøy som får delta i fisket. Fartøyet som fisket størje i 2016 tok 39,64 tonn i ett enkelt kast. For å unngå fare for et betydelig overfiske, mener vi at det kun bør åpnes for forsøksfiske med ett fartøy som har adgang til å fiske med ringnot1 i 2017, skriver skesjonssjef i Fiskeridirektoratet, Stein-Åge Johnsen, i reguleringsforslaget.

  Les også: Størjene gikk på billigsalg

  I 2016 ble fisket etter makrellstørje som kjent regulert som et forsøksfiske. I utgangspunktet ble det åpnet for fiske med ett ringnotfartøy og ett linefartøy, men ettersom ingen linefartøy over 15 meter meldte sin interesse, var det bare ett fartøy som fikk adgang til å delta. Fartøyet fikk tillatelse til å fiske med størjenot, og ble innmeldt til ICCAT sitt fartøyregister for perioden mellom 8. august og 30. oktober 2016. Fartøyet hadde observatør fra ICCAT om bord hele tiden det var i fisket, og i tillegg var observatør fra Havforskningsinstituttet med under det meste av fisket.

  Forsøksfisket ble stoppet 19. september etter at det var tatt en enkelt fangst som oversteg fartøykvoten. Fangsten var på 39,64 tonn, fordelt på 191 individer. Denne ble landet i utpekt ICCAT-havn med inspektør fra Fiskeridirektoratet til stede under hele prosessen. Videre ble det utstedt ICCAT-fangstsertifikat for fangsten.

  I tillegg til dette kastet ble det i år registrert 4,15 tonn bifangst i fiske etter andre arter. Av disse ble litt over ett tonn tatt under kolmulefiske, i overkant av to tonn under makrellfiske og resten under fiske etter nordsjøsild og reker.

  Fritidsfiske etter makrellstørje har vært forbudt i 2016, men Fiskeridirektoratet har mottatt mange henvendelser fra flere aktører som har vist interesse for et slikt fiske. Dette blir ikke en realitet dersom Fiskeridirektoratet får det som de ønsker.

  – I en del land utøves fritidsfiske som en viktig del av det kommersielle fisket etter makrellstørje, og flere aktører peker på mulighetene dette kan gi for turistnæringen langs kysten. Her må det imidlertid understrekes at ICCAT sin forvaltningsplan for makrellstørje stiller strenge krav til slikt fiske. Blant annet kreves det at hvert fartøy som skal delta må ha særskilt tillatelse fra nasjonale myndigheter, at fartøyene i størst mulig utstrekning skal slippe ut igjen levedyktig størje, at fartøy i utgangspunktet ikke kan lande mer enn en størje per dag og at størje tatt i disse fiskeriene ikke kan omsettes, men skal trekkes fra kvoten, poengterer Johnsen, som ønsker at all størjefangst i Norge i 2017 skal skje kommersielt.

  Les også: Direktoratet vil ikke ha sportsfiske etter størje

  – Ettersom den norske kvoten er liten, og en relativt stor andel må settes av til bifangst i kommersielt fiske, mener Fiskeridirektoratet at den resterende kvoten bør settes av til direktefiske, og at det dermed ikke er rom for å åpne for et fritidsfiske av størje i 2017, utdyper han.

  Fiskeridirektoratet ber samtidig om høringsinstansenes synspunkt på fritidsfisket spesielt. Høringssvar kan sendes til Fiskeridirektoratet på e-post: postmottak@fiskeridir.no, fax: 55 23 80 90, eller per post: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen. Høringsfristen er satt til 3. februar 2017.

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles