More

  NMU kritisk til rotenonbehandling i Bymarka

  Som Hooked tidligere har skrevet, har Trondheim kommune søkt Miljødirektoratet om tillatelse til å rotenonbehandle syv vann i Bymarka. Norsk Meiteunion er ikke særlig imponert over planene.

  Av: Endre Hopland

  Norsk Meiteunion (NMU) er en organisasjon for sportsfiskere med interesse for det moderne meitefisket og en artsvariasjonen i norske ferskvann. I en lengre høringsuttale reagerer de kraftig på at morten i Bymarka nå skal utryddes.

  – For våre medlemmer, og for stadig flere sportsfiskere for øvrig, fremstår artsmangfoldet i våre nærområder som selve motivasjonen bak sportsfiskeinteressen. Det er viktig for Norsk Meiteunion at fiskearter likestilles i forvaltningen og at eventuelle forvaltningstiltak baseres på solid forskning, skriver NMU-leder Øystein Bertelsen i uttalen fra foreningen.

  Trondheim kommune søker altså om utslippstillatelse etter forurensningsloven og laks- og innlandsfiskeloven, med intensjon om å rotenonbehandle syv vann i Bymarka som alle inneholder karpefisken mort. Flere av disse huser også virkelig store eksemplarer av arten, og både gjeldende norgesrekord og flere tidligere rekorder stammer fra området. I søknaden fra Trondheim kommune blir det blant annet pekt på at morten utgjør en trussel for drikkevannskilden i området.

  Les også: Til høsten skal morten i Bymarka utryddes

  – Kommunen søker om utslippstillatelse av rotenonproduktet CFT-Legumin for å utrydde bestanden av mort som finnes i disse syv vannene i Bymarka. Begrunnelsen for tiltaket er at dette vil fjerne dagens trussel overfor Jonsvannet, drikkevannskilden til Trondheim og Malvik kommuner . Videre vil tiltaket forhindre spredning av en uønsket art i regionen, og dermed bidra til å ivareta naturlige fiskebestander og det biologiske mangfoldet, heter det i søknaden.

  Vannene det er snakk om er Kobberdammen, Baklidammen, Theisendammen, Kyvatnet, Lianvatnet, Haukvatnet og Sølvskakkeltjønna, og kommunen søker om bruk av inntil 4800 liter CFT-Legumin. Rotenonbehandlingen er planlagt gjennomført midt i september i år, og høringsfristen gikk ut 8. april. Norsk Meiteunion er altså en av foreningene som leverte en høringsuttale i tide.

  – Vi opplever en økende interesse rundt denne formen for sportsfiske, og anser våre verdier og interesseområder som tilpasset miljøet som omgir oss. Vi praktiserer et fiske som er tilgjengelig for et stort antall mennesker, hovedsakelig bosatt i bynære områder i landet, og det er følgelig et godt potensial for økt rekruttering til denne formen for sportsfiske. En eventuell kjemisk utryddelse av mort fra vannene i Bymarka vil medføre en forringelse av en av våre høyest skattede sportsfiskeressurser, og vi protesterer med dette på det sterkeste mot søknaden fra Trondheim kommune om rotenonbehandling av de syv vannene i Bymarka, heter det blant annet i uttalen fra NMU.

  Det at morten i de aktuelle vannene omtales som en svartelistet ufisk uten verdi, stiller Norsk Meiteunion seg svært undrende til.

  – En eventuell rotenonbehandling vil utrydde landets høyest verdsatte bestand av stor mort, og således medføre et stort tap for en gruppe sportsfiskere i Norge. Mortbestandene i både Haukvannet og Lianvannet er høyt skattet som sportsfisk for NMU sine medlemmer, da disse vannene inneholder en helt unik bestand av den mest storvokste morten som finnes i Norge. Offisiell registrert Norgesrekord på mort på 1,16 kilo ble fanget i Haukvannet av en av våre medlemmer i 2010, skriver NMU, og understreker at dette ikke bare er spesielt i nasjonal sammenheng.

  – Siden 2005 er det i de to nevnte vannene fanget mer enn 80 mort over 500 gram, derav 35 over 900 gram, noe som er helt unikt i både i nasjonal- og internasjonal sammenheng. En undersøkelse blant våre medlemmer viser at rundt 30 sportsfiskere totalt har tilbrakt over 4000 timer med sportsfiske etter mort i disse vannene. På kontinentet har sportsfiske etter mort og karpefisker utbredt interesse, med mer enn en million utøvere bare i Storbritannia. Siden 2011 er det utgitt ikke mindre enn fire bokverk kun fokusert på sportsfiske etter stor mort i England. Alle disse omtaler mort på over to pund (900 gram) som en ultimat troféfisk, altså slik mort som finnes i Bymarka, heter det.

  Les også: Hvordan fiske mort

  NMU peker ellers på at sportsfiske etter stor mort blir sett på som noe av det mest utfordrende en kan bedrive i fiskesammenheng, og foreningen skjønner lite av at Trondheim kommune ønsker å utrydde kjempemorten.

  – Det at man nå, etter så lang tid, ønsker å utrydde en av Norges mest unike mortbestander, er for oss helt uforståelig. Vi burde heller ha et kollektivt ansvar for å ta vare på og forvalte slike bestander, særlig siden morten er innført på 1800-tallet og således må regnes som en stedegen art i regionen, skriver NMU, og opplyser samtidig at det kommer til å bli laget en filmdokumentar om sportsfisket etter stor mort i Bymarka i nær fremtid.

  Høringsuttalen til Norsk Meiteunion kan du lese i sin helhet her. Professor emeritus i ferskvannsøkologi og biodiversitet ved NTNU, Arnfinn Langeland, har ellers laget denne ferske rapporten om mort, plankton og vannkvalitet i Bymarkvatna og Jonsvatnet. Den er verd å ta en kikk på. Hooked kommer tilbake med mer om saken når søknaden fra Trondheim kommune og de medfølgende høringsuttalene er ferdig behandlet.

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles