More

  Fiskeravgift

  Skal du fiske etter enkelte arter i Norge, må du betale fiskeravgift. Her er hva du trenger å vite.

  Kilde: Miljødirektoratet

  Du må betale avgiften hvis du skal fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag eller med faststående redskap i sjøen. Personer under 18 år trenger ikke betale fiskeavgift.

  Husk også å sette deg inn i gjeldene fiskeregler og fisketider

  Pr 1.februar.2019 er satsene slik for fiskeravgiften;

  Priser for fiskeravgift 2019

  Årsavgift for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye:
  Årsavgift enkeltperson for fiske i vassdragkr 272
  Årsavgift familie for fiske i vassdrag*kr 434
  Avgift for fiske med faststående redskap i sjøen med sesongstart før 1. julikr 679
  Avgift for fiske med faststående redskap i sjøen med sesongstart etter 1. julikr 412

  * Ektepar/samboere med eventuelle barn mellom 18 og 20 år eller enslige med barn i samme aldersgruppe

  Fiskeravgift - for laks, sjøørret og sjørøye - Fiskeavgift
  Avgift – for laks, sjøørret og sjørøye – Fiskeavgift

  Ny aldersgrense

  Lov om laksefisk og innlandsfisk er endret. Fra 1. januar 2013 skal den som vil fiske etter anadrom laksefisk betale fiskeavgift etter fylte 18 år. Tidligere var aldersgrensen 16 år.

  Fiske i vassdrag

  Kravet om å betale fiskeavgift gjelder for lakseførende strekning i vassdrag. Et vassdrag regnes som lakseførende opp til foss, eller annet hinder som laksen ikke greier å passere, eller til grense fastsatt av Fylkesmannen. I tillegg til fiskeravgift må du også løse fiskekort, eller få annen tillatelse fra rettighetshaver.

  Du skal ikke betale fiskeravgift for å fiske etter innlandsfisk og kreps. Dersom det fiskes etter innlandsfisk på lakseførende strekning i sesongen for fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye, skal det likevel betales avgift.

  Fiske i sjøen

  Kravet om å betale fiskeravgift gjelder fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i sjøen med faststående redskap (lakseverp, kilenot og krokgarn). Fiskeravgiften må være betalt for å få redskapen registrert hos Fylkesmannen. Kopi av kvitteringen må sendes til Fylkesmannen i eget fylke for å få tilsendt fangstdagbok.

  Det skal ikke betales fiskeravgift for fiske etter rømt oppdrettslaks i områder hvor det er åpnet for slikt fiske i perioden 5. august – 28. februar.

  Det skal heller ikke betales fiskeravgift for fiske med stang eller håndsnøre i sjøen.

  Fritak eller dispensasjon

  Norske og svenske flyttsamer er fritatt for å betale avgift for fiske som de etter reindriftsloven har rett til å drive. 

  Skoler eller institusjoner, som har fiske som en del av undervisning, behandling eller aktivitetstilbud, og asylmottak kan få dispensasjon fra plikten til å betale fiskeravgift. Dispensasjonen gjelder bare i sammenheng med organisert undervisning og behandling, for elever eller klienter sammen med leder. Søknaden skal sendes hjemstedskommunen.

  Miljødirektoratet kan gi dispensasjon fra plikten til å betale fiskeravgift for deltagere i tidsavgrensede arrangementer med formål å øke rekrutteringen til fiske.

  Plikt til å kontrollere

  Fiskekortselger har plikt til å kontrollere om fiskeravgift er betalt, eller at det er gitt dispensasjon. Slik kontroll kreves ikke ved salg av fiskekort fra automater eller andre selvbetjeningsinnretninger når kortet er påført opplysning om plikten til å betale fiskeravgift.

  Den som tilbyr fiskekort på Internett er pliktig til å opplyse om at fiskeravgiften skal være betalt før lokalt fiskekort kan kjøpes. Kvitteringen for fiskekort kjøpt gjennom netthandel skal ha informasjon om at fiskekortet er ugyldig uten betalt fiskeravgift. Kvittering for betalt fiskeravgift eller dispensasjon fra kommunen, samt legitimasjon, skal medbringes under fiske og vises fram dersom politi eller oppsynspersonell forlanger det.

  Videresalg

  Fiskekortselgere og andre kan gå til innkjøp av fiskeravgiftskort for videresalg til fiskere. For denne tjenesten kan vedkommende i tillegg til avgiften beregne seg en godtgjørelse på 10 prosent av avgiftens størrelse samt portoutgifter, som fiskeren må betale. Innkjøpte fiskeravgiftskort som ikke blir solgt sendes Miljødirektoratet for refusjon når fiskeåret er omme. 

  Hvorfor betale fiskeavgift?

  Fiskeravgiften går inn i Statens fiskefond, som brukes til tiltak for å bevare bestandene og tilrettelegge for fiske. Avgiftsperioden følger kalenderåret, hvilket betyr at avgift som betales fra 1. januar vil gjelde til og med 31. desember.

  Inntektene fra salg av fiskeravgift tilfaller Statens fiskefond. I 2017 ble det innbetalt 17,68 mill. kroner til fondet.

  Fra og med 2002 betales det fiskeravgift kun for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye (anadrome laksefisk) etter gitte bestemmelser. Fiskefondets inntekter brukes derfor kun til tiltak knyttet til disse artene.

  Pengene nyttes til forvaltning og tiltak knyttet til bærekraftig bruk av bestander av laks, sjøørret og sjørøye. En stor del av fiskefondet blir overført til Fylkesmennene til fordeling til søknader om tilskudd til lokale fiskeformål.

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Previous articleEndringer i Hooked
  Next articleFiskekort

  Related articles