More

  Fiskeregler og fisketider – Saltvann

  Lurer du på hvilke fiskeregler og fisketider for saltvannsfiske det er i Norge? Her finner du oversikten.

  Kilde: Miljødirektoratet.

  Norske statsborgere har rett til å fiske innenfor fiskerigrensen – fiskeregler

  Alle norske statsborgere og personer bosatt i Norge har i utgangspunktet rett til å fiske innenfor fiskerigrensen på tolv nautiske mil. Utlendinger som ikke har fast bopel i Norge har lov til å drive sportsfiske med håndredskap, men de kan ikke selge fisken.

  I henhold til regelverket kan norske fritidsfiskere bare drive fiske med følgende redskaper:

  • håndsnøre, fiskestang og en maskindrevet juksa eller dorg
  • garn med samlet lengde på inntil 210 meter
  • liner med opptil 300 angler
  • inntil 20 teiner eller ruser

  Hver enkelt fritidsfisker kan kombinere disse redskapstypene i den mengden som er oppgitt. Dersom det er to eller flere fritidsfiskere ombord i ett fartøy, gjelder redskapsbegrensningen per fartøy og ikke per person. Det er ikke tillatt for fritidsfiskere å fiske med trål, snurrevad eller not.

  Det kan være fastsatt strengere begrensninger i enkelte fiskerier enn det som følger av disse hovedreglene. I fisket etter hummer er det for eksempel ikke tillatt med mer enn 10 teiner.

  Mer informasjon om fiskeregler for fritidsfiske i sjøen er tilgjengelig hos Fiskeridirektoratet på www.fiskeridir.no

  Fiskeregler og fisketider i Norge
  Husk fiskeregler og fisketider

  Stang eller håndsnøre – fiskeregler

  Ved fiske i sjøen med stang eller håndsnøre etter laks, sjøørret eller sjørøye kan det kan fiskes hele året, men vær oppmerksom på at i den tiden det ikke er tillatt å fiske i vassdraget, må du fiske minst 100 meter fra grensen mellom elv og sjø (eller fra elveutløpet, dersom grensen mellom elv og sjø ikke er fastsatt). Vær oppmerksom på at fylkesmannen kan ha utvidet området og tidsrommet for fiskeforbudet i Forskrift om fredningssoner ved utløp av vassdrag.  

  Det er videre innført følgende fiskeregler:
  – forbud mot fiske etter laks og sjøørret i nærmere bestemte områder på strekningen Rogaland-Trondheimsfjorden i perioden 1.mars – 30. april
  – spesielle regler i fredningssoner på samme strekningen, jfr forskrift av 10. mai 2012 om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen. 

  I tillegg til de agntypene som er tillatt i ferskvann, er det også tillatt med annet organisk agn i sjøen. Ved fiske fra land er det tillatt å benytte en stang eller ett håndsnøre per person. Det er tillatt med inntil to agn per stang eller håndsnøre.

  Ved fiske fra båt er det tillatt å bruke to redskaper (stang eller håndsnøre) per båt. Det er kun tillatt med ett agn pr. stang eller håndsnøre.

  Fiske med faststående redskaper

  Ved fiske i sjøen med faststående redskaper etter laks, sjøørret og sjørøye, må du huske at:

  • det gjelder ulike fisketider for fiske med de enkelte redskapene.
  • fiske med faststående redskaper er knyttet til grunneierretten. Grunneier har enerett til fiske på egen grunn og på nærmest tilstøtende grunn.
  • du må registrere deg hos vedkommende fylkesmann før du starter fisket.
  • å være oppmerksom på at fylkesmannen kan ha fastsatt en frist for registrering.
  • fiske etter rømt oppdrettsfisk om høsten er tillatt i store deler av landet. Fisketider for dette fisket fremgår av forskrift om fisketider i sjøen.

  Fiske med garn

  Ved fiske i sjøen med garn (vanlig settegarn, flytegarn, osv.), må du huske:

  • at det er forbudt å fiske etter villaks, sjøaure eller sjørøye.
  • at du plikter å sette redskapen slik at du ikke får laks, sjøørret eller sjørøye.
  • å merke redskap med navn og adresse.
  • å senke ned garn i perioden 1. mars til 30. september, slik at hele fangstdelen står minst tre meter under havoverflaten til enhver tid (gjelder garn med maskestørrelser større enn 32 millimeter). Vær oppmerksom på at fylkesmannen kan gjøre nedsekningspåbudet  gjeldende også for maskestørrelser på 32 millimeter eller mindre.
  • at fiske med kilenot, sitjegarn og krokgarn er knyttet til grunneierretten, og at det gjelder spesielle bestemmelser for fiske med disse redskapstypene.

  Forskrifter som regulerer fiske med garn er (se høyre marg under eksterne lenker):
  – Forskrift om nedsenking av garnredskap
  – Forskrift om oppgaveplikt og om redskaper som er tilltatt benyttet ved fiske etter anadrom laksefisk

  Minstemål

  Fra 1. januar 2010 gjelder bestemmelsene om minstemål på saltvannsfisk også for fritidsfiske. Makrell som fiskes med krok eller garn og sei til egen husholdning/eget agnforbruk er unntatt reglene for minstemål. Det vil blant annet føre til at barns sportsfiske fra eller ved land i liten grad blir hindret av de nye bestemmelsene. Det er heller ikke minstemål på lange, lyr og steinbit. 

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Previous articleFiskekort
  Next articleNy nettside underveis

  Related articles