More

  Frykter for fiskernes tilgang til Finnmark

  NJFF og Friluftslivets Fellesorganisasjon har sendt stevning til utmarksdomstolen i Finnmark vedrørende enkelte konklusjoner i Finnmarkskommisjonens første rapporter. – Vi er uenige i konklusjonene om grunnleggende kollektive rettigheter, sier NJFFs generalsekretær Espen Søilen.

  Illustrasjonsfoto: Morten Aas, Engerdal Fjellstyre

  NJFF og FRIFO frykter Finnmarkskommisjonens konklusjoner kan få negative konsekvenser for allmennhetens adgang til jakt og fiske i Finnmark, særlig ved ressursknapphet.

  – Vi er uenige i den konklusjon Finnmarkskommisjonen trekker om grunnleggende kollektive rettigheter for Finnmarks befolkning ut over de som allerede er fastslått i Finnmarksloven. Vi mener det er et manglende juridisk grunnlag for å tildele slike kollektive rettigheter, slik kommisjonen gjør i sin rapport, uttaler generalsekretær Espen Søilen i NJFF i en felles pressemelding sendt fra NJFF og FRIFO.

   

  Utvider eget mandat
  Finnmarkskommisjonen er opprettet av staten med det mandat å utrede og kartlegge omfanget og innholdet av enkeltpersoners og gruppers eksisterende rettigheter på Finnmarkseiendommens (FeFo) grunn. Mandatet omfatter ikke å gi anvisning på hvordan FeFo skal forvalte og eventuelt regulere ressursutnyttelsen på egen grunn.

  NJFF og FRIFO mener det kan være opparbeidet enkelte kollektive særrettigheter på lokalt nivå, men disse er det tatt høyde for ved etableringen av Finnmarksloven og lovens rammer for reguleringer. Men på tross av et klart begrenset mandat, legger kommisjonen til grunn at hele Finnmarks befolkning gjennom gammel bruk har ervervet seg særrettigheter til småviltjakt og sportsfiske.

   

  Frykter allmenheten stenges ute
  – Den juridiske begrunnelsen er mangelfull. Vi frykter konsekvensene for småviltjegere og sportsfiskere fra hele landet – både for tilreisende og for dem som bor i Finnmark. Ved ressursknapphet vil det i ly av en slik tankegang kunne åpnes for en proteksjonistisk forvaltningsmodell som stenger ute grupper av allmennheten, frykter Søilen.

  Blant annet har kommisjonen tatt bort begrepet «rimelig fordeling» mellom brukergrupper ved ressursknapphet, og erstattet dette med «ikke til fortrengsel for». I dette ligger større muligheter til på et subjektivt grunnlag å redusere adgangen for ulike grupper.

   

  Dagens rettssituasjon
  Dagens rettssituasjon når det gjelder småviltjakt og fiske i Finnmark er nedfelt i Finnmarksloven. Nedenfor ser du en tabell som synliggjør dagens rettssituasjon, samt hvordan de to første rapportene fra Finnmarkskommisjonen har konkludert når det gjelder rettigheter til småviltjakt og fiske med stang og håndsnøre:

  Småviltjakt Fiske Ved reguleringer av hensyn til ressursen Finnmarkskommisjonens påstand
  Innbygger i kommunen Rett til jakt og fangst av småvilt Rett til fiske etter innlandsfisk med garn Det skal tas rimelig hensyn til ulike brukergruppers bruk av ressursene Er ervervet kollektive rettigheter utover Finnmarksloven.
  Ved ressursknapphet skal andre ha adgang til de aktuelle områdene dersom det ikke er til fortrengsel for den lokal bruken
  Fylkets innbyggere Rett til jakt og fangst av småvilt Rett til fiske i vassdrag med stang og håndsnøre Det skal tas rimelig hensyn til ulike brukergruppers bruk av ressursene Er ervervet kollektive rettigheter utover Finnmarksloven. Ved ressursknapphet skal andre ha adgang til de aktuelle områdene dersom det ikke er til fortrengsel for den lokal bruken
  Andre Adgang til jakt og fangst av småvilt Adgang til fiske med stang og håndsnøre i vassdragene Det skal tas rimelig hensyn til ulike brukergruppers bruk av ressursene Ved ressursknapphet har andre adgang så fremt det ikke er til fortrengsel for den lokale bruken

   

  Ingen omkamp om Finnmarksloven
  – Stevningen som er sendt utmarksdomstolen i Finnmark, må ikke tolkes som en omkamp på finnmarksloven. Både FRIFO og NJFF aksepterer de rettigheter som er nedfelt i loven. Stevningen er derimot konkret rettet mot de konklusjoner og den rettsanvendelsen vi finner i kommisjonens rapport, understreker Søilen.

  – Dette er av stor prinsipiell interesse å få avklart for alle landets småviltjegere og sportsfiskere, uansett om de bor i Arendal, på Alstahaug eller i Alta. Det er samtidig av stor prinsipiell interesse for allmennhetens rettigheter generelt. Derfor står NJFF og FRIFO sammen om stevningen, sier Søilen.

  For mer informasjon, ta kontakt med NJFFs generalsekretær Espen Søilen på epost eller tlf. 41 56 34 80.

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles