Vilkår

HOOKEDs ABONNEMENTS- OG BETALINGSTJENESTER

VARIGHET OG OPPSIGELSE

Tilgangen din til Hooked’s betalingstjenester gjelder i den tidsperioden som er angitt i bestillingen. Tilgangen til tjenestene fornyes automatisk inntil du sier opp eller pauser abonnementet. Tjenestene er tilgjengelige ut den perioden du allerede har betalt for, og det gis ingen refusjon av innbetalte beløp selv om avtalen sies opp før utløpet av til enhver tid gjeldende avtaleperiode.

 

OPPBEVARING AV KONTOINFORMASJON

Du er ansvarlig for all aktivitet som skjer på din konto. Dersom noen andre får tilgang til innloggingsinformasjonen din kan de endre ditt medlemsforhold. Du må derfor passe på at ditt brukernavn og passord oppbevares på en betryggende måte og at opplysningene ikke blir kjent for uvedkommende.

Om du vet eller har mistanke om at din innloggingsinformasjon er på avveie bør du gjøre endringer via dine kontosider.

 

BESTILLING OG BETALING

Du kan inngå avtale om abonnement og medlemskap for ulike abonnementsperioder. Gjeldende alternativer og priser finner du på våre nettsider der medlemskapet eller abonnementet er beskrevet. Alle priser inkluderer mva. Aldersgrensen for bestilling av betalingstjenester er 13 år. Vi forbeholder oss retten til å endre medlemsavgifter og priser på våre tjenester med tre måneders varsel. Prisendringene kan varsles gjennom e-post eller elektroniske kunngjøringer i de aktuelle tjenestene.

 

OPPHAVSRETT – RETTIGHETER TIL INNHOLD

All opphavsrett, varemerkerettigheter, patentrettigheter og eller andre immaterielle rettigheter knyttet til Hooked’s tjenester innehas av Hooked og våre samarbeidspartnere. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere eller på annen måte mangfoldiggjøre slikt innhold uten avtale med oss. Dersom du poster eller sender stoff i form av f.eks. tekst, bilder eller video til Hooked, samtykker du til at Hooked har rett, men ikke plikt, til å publisere materialet og kan bruke og redigere det slik vi ønsker på alle Hookeds plattformer. Hooked har ingen plikt til å returnere fysisk innsendt materiale tilbake til deg.

 

ANGRERETT

I henhold til norsk lov har du 14 dagers angrerett for tjenester som bestilles over internett. Angreretten gjelder derimot ikke for enkeltstående tjenester som leveres i et bestemt tidsrom, slik som Hooked+, dersom tjenesten er tatt i bruk, jf. angrerettloven § 19 bokstav b.

Ved bruk av angreretten må du gi melding til oss innen angrefristens utløp – merk e-posten med “Angrerett”. Du finner mer om angrerettloven herhttp://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2000-12-21-105.

 

OMGÅELSE AV SIKKERHETSSYSTEMER

Du kan ikke forsøke å omgå Hookeds sikkerhetssystemer ved å benytte andre medlemmers medlemsopplysninger, eller gi dine medlemsopplysninger til andre. Forsøk på brudd mot våre sikkerhetsmekanismer eller datainntrengning kan være straffbart.

 

KOMMERSIELL UTNYTTELSE AV TJENESTENE

Hookeds tjenester kan kun benyttes på en ikke-kommersiell måte uten særskilt skriftlig avtale med oss. Det er ikke tillatt å poste innlegg eller opprette grupper som inneholder reklame, forsøk på å selge varer og lignende.

 

ANSVAR VED NEDETID ELLER TEKNISKE PROBLEMER

Hookeds tjenester kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av vedlikehold eller av andre grunner. Vi vil i den grad det er praktisk mulig på å gi brukerne informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten også i andre plattformer. Hooked er uansett ikke under noen omstendighet ansvarlig for eventuelle konsekvenser eller tap som følge av at tjenestene ikke kan benyttes som forutsatt.

Ved kortvarige utilgjengelighet vil det ikke bli gitt refusjon. Ved utilgjengelighet over 5% (målt mot et års oppetid), vil det kunne bli gitt en forholdsmessig refusjon. Ta kontakt med oss.

 

FRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV ANSVAR

Innhold, informasjon, produkter, tjenester osv. på våre tjenester tilbys uten garantier i forhold til deres funksjon, kvalitet, anvendbarhet for avsatt formål, sikkerhet eller riktighet. Hooked og våre samarbeidspartnere kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for skader (inklusive direkte eller indirekte skader) forårsaket ved bruk av våre tjenester. Dette gjelder dog ikke dersom Hooked eller samarbeidspartnere har påført deg skade med hensikt eller gjennom grov uaktsomhet. Fraskrivelsene i dette punktet gjelder i den grad annet ikke følger av gjeldende lov.

 

FORDELER OG RABATTER

Hooked AS forhandler med leverandører og 3.part om fordeler og rabatter til våre medlemmer. Vi etterstreber å skape gode og solide fordeler innenfor fiske og friluft. Selv om vi ønsker forutsigbarhet og inngår langsiktige avtaler, kan innholdet i avtalene være utsatt for fortløpende endringer, begrensinger, forbedringer mm. Hooked kan ikke holdes ansvarlig for endringer i fordelsprogrammet og du som medlem må være inneforstått med at disse kan endres i din medlemsperiode.

 

OVERDRAGELSE

Hooked AS har rett til å overdra denne avtalen helt eller delvis, herunder sitt kundeforhold til deg, til tredjepart.

 

SAMTYKKE TIL MARKEDSFØRING

Så lenge du har et aktivt kundeforhold i Hooked vil vi kunne sende deg markedsføring i form av nyhetsbrev eller lignende basert på kundeforholdet mellom deg og Hooked. Dersom du ikke ønsker å motta slik markedsføring basert på kundeforholdet kan du følge avmeldingslenken i markedsføringshenvendelsene du mottar. Hvis du ikke har et aktivt kundeforhold til Hooked vil du bare motta slik markedsføring dersom du har gitt samtykke til det.

 

BRUDD MOT DISSE VILKÅRENE

Vi har rett til umiddelbart og uten foregående meddelelse å avslutte eller fryse din brukerkonto og alle aktuelle betalingstransaksjoner, dersom du bryter med noen av bestemmelsene i disse allmenne vilkår, eller om vi med god grunn mistenker at så er tilfelle.

 

KONTAKT

E-post: post@hooked.no

 

Oppdatert: 9.5.2016
1 versjon: 12.6.2015