Jakttider og fangsttider

Jakt og fangsttider

Perioden 2017 – 2022

Jakttider og fangsttider for perioden 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Jakttider for hele landet fastsettes av Miljødirektoratet og fra jaktåret 2017 gjelder det nye jakt og fangsttider. Bruk tabellen under, eventuelt klikk på ønsket snarvei eller last ned PDF.

Hopp til :

SkarverAndefuglerHønsefuglerVadereDuefuglerSpurvefugler
HaredyrGnagereRovdyrHjorteviltFremmede arter

Last ned : Jakttider – Fangsttider – PDF

På mobil? – Snu skjermen vannrett

Tabell jakttider – fangsttider

Art

Område

Jakttid

Fra Til

Jakttid skarv

Toppskarv Finnmark, Troms, Nordland og NordTrøndelag
fylker samt kommunene Osen,
Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa i
Sør-Trøndelag fylke
01.10 30.11
Storskarv Saltvannslokaliteter i hele landet
Ungfugl med hvit buk
01.10 30.11
Storskarv I ferskvannslokaliteter i Østfold,
Akershus, Oppland, Hedmark, Buskerud,
Vestfold, Telemark, Aust-Agder, VestAgder,
Rogaland og Hordaland fylker
10.08 23.12

Jakttid andefugler

Kortnebbgås* Hele landet med de unntak som nevnes nedenfor 10.08 23.12
I Finnmark fylke er arten fredet
Troms og Nordland fylker ned til Rana og Rødøy kommuner 21.08 23.12
Den frie jakten på hav og fjord, jf
viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke
10.09 23.12
Grågås** Hele landet med de unntak som nevnes nedenfor 10.08 23.12
I Finnmark fylke er jakt kun tillat i ytre fjordstrøk og kyst med følgende avgrensing:
Nord for riksvei 98 fra Smalfjord i Vestertana og landområdet vest for Smalfjord og Tanafjorden til Børselv iPorsanger. Videre nordvest for en rett linje fra Børselv til Ytre Billefjord. Videre nord for E6 fra Ytre Billefjord i Porsanger til Rafsbotn i Alta. Herfra følger avgrensingen rett vest i en rett linje fra Rafsbotn til Talvik. Videre nord for E6 fra
Talvik til grense Troms fylke og nordover langs fylkesgrensen
21.08 23.12
Troms og Nordland fylker ned til Rana og Rødøy kommuner 15.08 23.12
Den frie jakten på hav og fjord, jf
viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke
10.09 23.12
Brunnakke, krikkand og
stokkand
Hele landet med det unntak som nevnes
nedenfor
21.08 23.12
Den frie jakten på hav og fjord, jf
viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke
10.09 23.12
Toppand, kvinand,
siland og laksand ****
Hele landet 10.09 23.12
Svartand Østfold 10.09 23.12
Ærfugl Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder
Hannfugl
01.10 30.11

Jakttider hønsefugler

Jerpe, orrfugl og
storfugl
Hele landet 10.09 23.12
Lirype og fjellrype Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor 10.09 28.02 / 29.02
Finnmark og Troms fylker og Narvik, Ballangen og Evenes kommuner samt den delen av Tysfjord kommune som ligger
nord for Tysfjorden/Hellemofjorden i Nordland fylke
10.09 15.03

Jakttider vadefugl

Heilo Hele landet med unntak av Rogaland fylke hvor arten er fredet 21.08 31.10
Enkeltbekkasin Hele landet 21.08 31.10
Rugde Hele landet 10.09 23.12

Jakttider duefugler

Ringdue Hele landet med unntak av Troms og Finnmark fylker hvor arten er fredet 21.08 23.12

Jakttider spurvefugler

Gråtrost og
rødvingetrost
Hele landet 10.08 23.12
Nøtteskrike Hele landet med unntak av Nordland, Troms og Finnmark fylker hvor arten er fredet 10.08 28.02 / 29.02
Skjære Hele landet 10.08 28.02 / 29.02
Kråke Hele landet 15.07 31.03
Ravn Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor 10.08 28.02 / 29.02
Troms og Finnmark fylker 10.08 15.03

Haredyr

Hare Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor 10.09 28.02 / 29.02
Troms og Finnmark fylker og Narvik, Ballangen og Evenes kommuner samt den
delen av Tysfjord kommune som ligger nord for Tysfjorden/ Hellemofjorden i Nordland fylke
10.09 15.03

Gnagere

Ekorn Hele landet 01.11 15.03
Bever I de kommuner hvor det er åpnet adgang til beverjakt 01.10 30.04

Jakttider Rovdyr

Rødrev Hele landet 15.07 15.04
Røyskatt Hele landet 21.08 15.03
Mår Hele landet 01.11 15.03
Grevling Hele landet 21.08 31.01
Gaupe Hele landet
Jakt er kun tillatt i de områder der rovviltnemnden/direktoratet har fastsatt kvote eller tillatt kvotefri jakt på gaupe
(jf forskrift 18. mars 2005 nr 242 om forvaltning av rovvilt). Rovviltnemnden kan fastsette en kortere jakttid dersom særlige forhold tilsier det
01.02 31.03

Jakttider Hjortevilt

Hjort I de kommuner hvor det er åpnet adgang
til hjortejakt
01.09 23.12
***Elg I de kommuner hvor det er åpnet for adgang til elgjakt 25.09 23.12
Unntatt: Kommunene Kautokeino (Guovdageaidnu) og Karasjok (Kárášjohka) 01.09 23.12
Rådyr I de kommuner hvor det er åpnet adgang til rådyrjakt 25.09 23.12
Voksen rådyrbukk I de kommuner hvor det er åpnet adgang til rådyrjakt 10.08 23.12
Villrein Hele landet (alle villreinområder) 20.08 30.09

Fremmede / introduserte arter

Kanadagås Hele landet med de unntak som nevnes nedenfor 10.08 23.12
Finnmark, Troms og Nordland fylker ned til Rana og Rødøy kommuner 21.08 23.12
Den frie jakten på hav og fjord, jf
viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke»
10.09 23.12
Stripegås Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor 10.08 23.12
Den frie jakten på hav og fjord, jf
viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke»
10.09 23.12
Knoppand (moskusand) Hele landet 21.08 23.12
Mandarinand Hele landet 21.08 23.12
Stivhaleand Hele landet 21.08 23.12
Fasan Hele landet 01.10 15.10
Sørhare og
viltlevende kanin
Hele landet 10.09 28.02 / 29.02
Beverrotte Hele landet 21.08 15.05
Bisam (bisamrotte) Hele landet 01.04 31.03
Mårhund Hele landet 01.04 31.03
Vaskebjørn Hele landet 01.04 31.03
Villmink Hele landet 01.04 31.03
Villsvin Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor 01.04 31.03
Sugge som har unger er fredet, men ungene er jaktbare hele året
Dåhjort og muflon Hele landet 25.09 23.12

*Kortnebbgås: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag kan fastsette forskrift om innkortet jakttida i Nord-Trøndelag fylke mellom 15.10. og 23.12. Tilsvarende kan Fylkesmannen i Trøndelag fastsette slik forskrift for hele eller deler av fylket etter sammenslåing.**Grågås: Fylkesmannen kan åpne for jakt på grågås inntil 15 dager før ordinær jaktstart når det foreligger en lokal forvaltningsplan. I denne perioden fastsetter fylkesmannen jakttiden innenfor et tidsrom fra kl. 24.00 – 10.00 eller 16.00- 22.00.***Elg: Fylkeskommunen kan utsette starten av elgjakttiden til 05.10. og framskynde slutten av elgjakttiden til 30.11. eller 31.10. av hensyn til andre utmarksbrukere.****Kvinand m.m. Endret ved at havelle ikke lenger har jakttid.

Høringsrunde i 2016 om nye jakttider

Etter en høringsrunde i 2016 som skapte stort engasjement fra grunneiere og NJFF fikk MD en del innspill omkring rypejakta, forlengelse av elgjakta og På MDs nettsider skriver de;  Last ned :  Oppsummeringsnotat jakttid 2017-2022-MD

Lokal forvaltning av rype

Miljødirektoratet hørte på å innskrenke jakttida for rype gjennom å avslutte jakttid for rype 23. desember, og i tillegg innskrenke tidsrommet for snarefangst. Bakgrunnen var bestandsnedgang gjennom flere år. Forslaget møtte en del motstand. Særlig grunneiersiden og jegerinteressene var negative og mente at forslaget ikke tok høyde for at rettighetshaverne tar ansvar også i dagens situasjon. Hovedargumentet var at den lokale forvaltningen har gjort de nødvendige innskrenkninger i jakta der det har vært behov.

Miljødirektoratet har etter grundige vurderinger valgt å opprettholde dagens jakttider på rype.

– Bestandsnedgangen på rype har trolig flere årsaker, og vi registrerer også lokale forskjeller i bestandssituasjonen. Vi vet at grunneiersida i økende grad har begrenset uttaket av rype eller stengt jakta der det har vært nødvendig de senere årene. Det er et mål i viltforvaltningen at jakt i størst mulig grad skal reguleres lokalt, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet. Miljødirektoratet vil følge bestandsutviklingen og den lokale forvaltninga tett, og ved behov vurdere begrensninger også innenfor den kommende jakttidsperioden. Miljødirektoratet har nylig oversendt en tilrådning til Klima- og miljødepartementet der vi anbefaler at det settes i gang et arbeid med å utvikle en miljøkvalitetsnorm for lirype. En slik kvalitetsnorm vil på sikt kunne lette gjennomføringen av positive tiltak for arten. I den forbindelse vil det også være behov for å videreutvikle rypetakseringene og bedre kunnskapsgrunnlaget for arten.

Mer enhetlig jakttid for elg – nye jakttider

Miljødirektoratet har fastsatt en lengre og mer enhetlig jakttid for elg. Mens det tidligere var forskjellige jakttider fra region til region, er det nå kun to tidsrom som gjelder: Jakttiden for elg blir 25. september – 23. desember i alle kommuner hvor det er åpnet for elgjakt, unntatt Kautokeino og Karasjok, hvor jakta starter 1. september. Den enkelte kommune vil kunne søke fylkeskommunen om å utsatt jaktstart til 05. oktober eller endre avslutning av jakttida til 30. november eller 31. oktober. Innskrenking kan skje av hensyn til andre brukere av utmarka. Mange kommuner har allerede i dag utvidet jakttid. Med nye jakttidsrammer slipper disse å søke om utvidet jakt. – Behovet for å minske byråkratiet og å legge til rette for lokal næringsutvikling og å gi større brukergrupper tilgang til elgjakt har veid tungt. Den nye jakttida pålegger imidlertid jeger, grunneiere og kommuner et tydeligere ansvar for å sørge for gode løsninger for sambruk av marka gjennom høsten, sier Hambro.

Begrenser jakt på sjøfugl og marine dykkender

Samtlige av de saltvannstilknyttede artene vi har foreslått endring i jakttida for, har en negativ bestandsutvikling. Miljødirektoratet fjerner jakttida for havelle, gråmåke og svartbak. I tillegg innskrenkes området hvor svartand og ærfugl kan jaktes. Ærfugljakta i Vest-Agder tas bort, mens svartand bare får jakttid i Østfold. For storskarv og ærfugl innføres også ytterligere begrensninger. Det blir kun tillatt å jakte ungfugl av storskarv i saltvannslokaliteter og kun hannfugl av ærfugl. – Ettersom dette er arter som beskattes gjennom den frie jakta på hav og fjord er ikke lokale restriksjoner på uttaket mulig. Vi ser oss derfor nødt til å ta ut arter og begrense områder og tidsrom hvor de er jaktbare, sier Hambro.

Innfører jakttider for vaskebjørn

Fremmede arter er et stort og stigende problem. Dessverre forkommer ulovlig import av arter som vaskebjørn. – Denne amerikanske arten er et typisk eksempel på en fremmed art vi ikke vil at skal etablere seg i norsk natur. Vaskebjørn har flere farlige parasitter og vil kunne gjøre stor skade på norsk fauna, sier Hambro. Vaskebjørn kommer derfor inn på lista over fremmede arter med jakttid hele året. Internasjonal erfaring viser at muligheten for å kunne felle fremmede arter hele året kan være en kritisk faktor når en skal hindre at de etablere seg. Tidligere har Miljødirektoratet slått fast at det ikke vil bli aktuelt med jakttid på måltrost og svarttrost, slik det var foreslått i høringsrunden
Jakttider Fangstider Revejakt