More

  VAV: Døgnfluene er tilbake i Akerselva

   
  På sine nettsider viser VAV til en ny rapport fra Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA), som også konkluderer med at næringsgrunnlaget for fiskeyngel er god. Samtidig er det observert lite fisk og kreps i elva.
   
  Bilde : OFA - Utslippet i mars
  Foto: OFA.no
   
   
  Den tredje rapporten fra NIVA om tilstanden etter klorutslippet i Akerselva er nå ferdig. Rapporten er en gjennomgang av resultater og vurderinger etter vår- og sommerbefaringer.
   
  På rett vei
  – Det er fremdeles lite fisk og kreps i Akerselva, men de siste prøvene viser at sommerpopulasjonen av bunndyr har klart seg bra gjennom klorutslippet. Den viktige arten av døgnfluene er også tilbake. Dette er svært positivt og gir et godt signal om situasjonen videre for elva. Jeg er optimistisk på vegne av Akerselva, sier forsker Torleif Bækken i Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA)
   
  – Vi gleder oss over resultatene og har tro på at elva nå er på rett vei, men slår oss selvfølgelig ikke til ro med det. Vi vil fortsette å jobbe med tiltak for å sette Akerselva tilbake i en enda bedre tilstand enn det den var før klorutslippet 2. mars, sier direktør Eli Grimsby i Vann- og avløpsetaten (VAV).
   
  Overlevd i grusen
  Bunndyr er meget utsatt ved forurensning av elver og brukes derfor mye i vurdering av effekter. Rett etter klorutslippet klarte enkelte grupper og arter seg ganske bra. Andre forsvant helt, som døgnfluer av slekten Baetis. Nå er det funnet døgnfluer på nesten alle prøvestasjonene i Akerselva.
   
  – Det er spesielt interessant å registrere en sommerpopulasjon av nøkkelarten Baetis rhodani. Dette er den viktigste arten av bunndyr i Akerselva og i mange andre elver i Norge. Hvorvidt denne populasjonen er en egen sommerpopulasjon eller om den også vil innta Akerselva med vinterpopulasjonen allerede i 2011 vil vise seg i prøver til høsten, sier forsker Torleif Bækken
   
  Foto: Baetis Rhodani Hann. HOOKED / Baetis Media
   
   
   
  – Vi er svært glad for at den viktige døgnfluen nå er observert flere steder langs Akerselva. Trolig kommer de fra egg som har ligget i grusen og overlevd, og som nå har klekket som normalt, forteller overingeniør Anna-Lena Beschorner ved seksjon Vannmiljø i Vann- og avløpsetaten.
   
  Nok næring for yngelen
  Undersøkelser av fiskebestanden i Akerselva ble foretatt i slutten av mai. Det ble ikke funnet laks, og bare svært lite annen fisk som blant annet ørekyte og ørret.  Rapporten sier at årets nyklekkede yngel fortsatt er for små til å bli fanget opp. De neste prøvene som tas i sensommer/høst vil derfor gi et bedre bilde av hvor mange yngel/fisk som har overlevd.
   
  – Jeg er mener at det vil være nok næring i elva for den fiskeyngelen Oslomarkas Fiskeadministrasjon satte ut i slutten av mai. Jeg er optimistisk på vegne av Akerselva. Det er bare snakk om tid før denne yngelen er tilbake som voksen laks, kanskje 5-6 år, sier Torleif Bækken. I mellomtiden vil det komme opp annen laks fra sjøen for å gyte i elv og det vil også finnes annen fisk der.
   
  Overraskende funn
  Elvemusling er en fredet art og er tidligere vurdert som utryddet i Akerselva. Nå viser de nye prøvene fra juni funn av levende elvemuslinger i øvre del av Stilla.
   
  – Det er et stort pluss for Akerselva at den har elvemuslinger. Det ser også ut som om muslingene i stor grad har overlevd klorutslippet. Hvorfor vi ikke har funnet dem tidligere, vet jeg ikke, men de er i alle fall en god indikator på at det står bra til i elva i det øverste strekket, mener Bækken.
   
  Laksefisk som ørret eller laks er vertsfamilie for denne muslingen. Det er derfor, i følge rapporten, viktig å få en god bestand av den riktige vertsfisk for å opprettholde bestanden. Rapporten viser også til at man bare har funnet 7 edelkreps. For å få fortgang i en reetablering av krepsen etter klorutslippet er det nødvendig med fredning og utsetting av kreps fanget i Maridalsvannet.
   
  (…)
   
  Førstkommende fredag er det et nytt møte i den tverrfaglige gruppen som er nedsatt etter klorutslippet i Akerselva. Der vil man diskutere rapporten med tanke på tiltak og videre arbeid med å føre Akerselva tilbake til tilstanden før klorutslippet.
   
  – I den tverrfaglige gruppen skal vi fortsette å samarbeide for å bedre vassdraget som biotop og øke oppvekstområde for fisk, sier overingeniør Anna-Lena Beschorner i VAV, som leder arbeidet i den tverrfaglige gruppen.
   
   
  Red anmrk:
  Det har ikke lyktes HOOKED å komme i kontakt med OFA om saken enda. Men vil oppdatere dere hvis så skjer.
  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles