Tre mill. sportsfiskere ber om lukka anleggDel dette:

Sportsfiskerorganisasjonen European Anglers Alliance (EAA) ber Norge sette fart på arbeidet med lukka oppdrettsanlegg av hensyn til villaksen. Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell advarer samtidig mot Høyres løfte om å flytte villaksen over til Fiskeri- og Kystdepartementet.

Dette skriver Norges Jeger- og Fiskerforening på sine nettsider.

The European Anglers Alliance (EAA), en paraplyorganisasjon med 3 millioner medlemmer i 15 medlemsorganisasjoner fra 13 nasjoner, holdt sin 18. generalforsamling i Bergen 31. august. EAA diskuterte de negative effektene av oppdrett av laks i åpne merder i sjø. I den anledning vedtok de en resolusjon med følgende tekst:

«Tilstanden til villaksbestander i regioner med betydelig lakseoppdrett er sterkt påvirket som følge av lakseluspåslag og rømt oppdrettslaks. Så langt har fokus vært på utfisking av rømt oppdrettslaks i elvene og bruk av medikamentell, kjemiske og biologiske metoder for å fjerne lakselus i oppdrettsanleggene. Disse tiltakene har dessverre ikke løst problemet. Fokus må endres mot preventive løsninger som benytter flytende eller landbaserte lukka anlegg som skaper en effektiv barriere mellom oppdrettsfisken og miljøet utenfor.»

Fordeler med lukka anlegg

EAA lister opp flere fordeler med lukka anlegg:  • Ved å hente vann fra under det nivået lakselusa finnes (under ca 25 meter), beskyttes oppdrettsfisken mot lakselus og oppdrettsindustrien mot kostnader de har ved lakselusbekjempelse i eksisterende løsninger.
  • Lukka enheter vil ikke være avhengig av passiv vannutskifting (hav- og fjordstrømmer), og kan derfor lokaliseres I mindre eksponerte lokaliteter, slik at fare for havari reduseres vesentlig.
  • Spillfor og avføring kan samles opp. Derved reduseres risikoen for lokal forurensing. Uten behov for lakselusbehandling vil heller ikke utslipp av lakselusmidler være noen utfordring.
Lakselus. Foto: John Øystein Berg
Lakselus. Foto: John Øystein Berg

I utsatte områder er lakselus en akutt dødelighetsfaktor for utvandrende villfisk-smolt. En økt overgang til lukka anlegg vil derfor føre til ei betydelig forbedring ved å holde anleggene frie for lakselus. Lukka anlegg vil også medføre ei stor miljømessig forbedring for sjøørret. Studier viser at sjøørret er spesielt sårbar med hensyn til lakseluspåslag.

 

Krever myndighetspress
EAA er sikre på at industrien kan utvikle økonomisk og miljømessig bærekraftige lukka oppdrettsløsninger. Samtidig fastslår sportsfiskerorganisasjonen at dette krever at myndighetene motiverer oppdretterne til å velge mer miljøvennlig teknologi ved å stille strengere krav til tekniske løsninger enn i dag:

«EAA krever at all oppdrett av laks bør skje i lukka systemer. EAA ber myndighetene i land med oppdrettsvirksomhet om å etterstrebe ei rask utvikling mot mer miljømessig bærekraftige løsninger for å redusere oppdrettsindustriens negative effekter på vill laksefisk. EAA ber de som utformer politikken på området om å benytte «føre-var»- og «forurenser betaler»-prinsippet for å kreve og legge til rette for en overgang til mer miljømessig bærekraftige lukka løsninger. Slike løsninger vil være fordelaktig for miljøet og i særdeleshet for de ville laksefiskene. Ei slik endring vil hjelpe oppdrettsindustrien mot mer langsiktig bærekraftig oppdrett og derigjennom framtidig vekst for industrien», heter det i resolusjonen.

 

Høyre vil gi villaksen til Fiskeridepartementet
Men det spørs om EAA får norske myndigheter med på laget, særlig hvis det kommende valget gir skifte til borgerlig regjering: Høyre har allerede varsla at de vil vingeklippe miljø- og villaksinteressene ved å overføre forvaltningsmyndigheta av villaksen fra Miljøverndepartementet til det næringsmotiverte Fiskeri- og Kystdepartementet. Høyre-leder og mulig kommende statsminister Erna Solberg uttaler at «Jeg kaller laksen Norges Ikea. Oppdrett er en fantastisk næring» i Høyres pamflett om sjømatnæringa. I pamfletten varsler Høyre endringer i den offentlige forvaltninga:

– Det er viktig for næringslivet at den offentlige forvaltningen legger godt til rette for den virksomhet som skal drives, og Høyre mener fiskere og oppdrettere skal møte en forvaltning som er mer serviceinnstilt enn det som er tilfelle i dag.(…) Høyre vil samle forvaltningsansvaret for alle villfiskbestander, også villaksen, i Fiskeri-­] og kystdepartmentet. Dette fordi vi mener Fiskeri- og kystdepartementet har den nødvendige erfaring og de beste forutsetninger for oppgaven.

 

– Gir villaksen redusert beskyttelse
Dette er ei endring som miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) advarer mot:

– Høyres forslag om å frata Miljøverndepartementet ansvaret for villaksen vil gi redusert beskyttelse av villaksen. Partiets prioriteringer kommer tydelig fram når de samtidig vil flerdoble produksjonen i oppdrettsnæringa. Det er nettopp oppdrettsnæringa som står for de to store ustabiliserte truslene mot norsk villaks: lakselus og rømming. Jeg frykter at flere villaksstammer vil gå tapt som en følge av disse forslagene, advarer Solhjell.

 

Rømlinger påvirker villaksen
Samtidig har forskere fra Havforskningsinstituttet for første gang klart å tallfeste i hvor stor grad oppdrettslaks over tid har kryssa seg med villaks i norske elver. Dette gir grunnlag for å revurdere tilstanden når det gjelder påvirkningen rømt oppdrettslaks har på villaksen i elvene. Rømt fisk er sett på som ett av de alvorligste miljøproblemene i oppdrettsnæringa.

– Metodiske begrensninger har medført usikkerhet om hvor stort omfanget av problemet er. Nå har vi imidlertid greid å utvikle kraftigere verktøy som gjør det mulig å måle den prosentvise innkryssinga, sier forsker Kevin Glover.

For å komme fram til svaret har forskerne undersøkt 20 elver langs hele norskekysten. Også ved tidligere undersøkelser er det funnet genetiske endringer hos villaksen i disse elvene. Da ble det sannsynliggjort at innkryssing fra rømt oppdrettsfisk var årsaken til endringene. Nå kan altså forskerne bekrefte at det er rømt oppdrettslaks som er årsaken.

– De nye resultatene viser betydelige forandringer i fem av de tjue undersøkte bestandene. De største endringene fant vi i Loneelva, Vosso og Opo, der innkryssinga varierer fra 31 til 47 %, sier Glover til Havforskningsinstituttets nettsider.

Del dette:
Horngjel på dupp
Prev Horngjel på dupp
Next Fiskeriministerens oppdrettsanlegg med ulovlig høy andel lakselus.

Comments are closed.