More

  NJFF åpner for mer liberal fang og slipp-praksis

  Med marginalt flertall vedtok Norges Jeger og Fiskeforbund å fokusere på en mer liberal praksis for fang og slipp i laksefisket, da saken var oppe under landsmøtet i helgen.

  Av: Endre Hopland

  Landsmøtets vedtak lyder som følger: NJFF støtter fang og slipp som et​ rettet fiske for å spare verdifulle individer og for å begrense det totale uttaket. Fang og slipp skal ikke praktiseres for å fortsette fiske på bestander som ikke tåler beskatning. ​NJFF skal gjennomføre kompetansehevende og holdningskapende tiltak for etisk gjennomføring av fang og slipp.

  Ifølge NJFF har bruken av fang og slipp har vært gjenstand for diskusjon i flere runder, men debatten i egne rekker har fortsatt ikke stilnet. Landsmøtet hadde derfor to forskjellige forslag til behandling. NJFF Møre og Romsdal tok til ordet for at fang og slipp ikke skal inngå som en del av forvaltningen.

  – Vi har formulert et vedtak som er svært tydelig på at høstingsprinsippet i vår organisasjon ikke skal fravikes. Fang og slipp skal ikke benyttes som en del av forvaltningen. Slik forbundets politikk er formulert i dag, kan vi se for oss en framtid der de som ønsker å høste blir ekskludert eller får vanskeligere vilkår, sa Christian Bjørseth fra NJFF Møre og Romsdal fra talerstolen.

  Forslaget fra NJFF Møre og Romsdal lyder som følger: Det skal ikke benyttes fang og slipp i forvaltningen av anadrom laksefisk. I de vassdrag hvor fiske etter anadrom laksefisk er regulert, skal reguleringen skje med kvoter hvor fangstkvoten defineres slik: Døgn-, uke- eller sesongkvote: Det antall fisk en person kan fiske i løpet av et fiskedøgn, en uke eller en sesong. Utsatt fisk regnes som en del av kvoten. Kvoter skal være tilpasset elvene i den forstand at de kan nå de oppsatte gytebestandsmål. Det skal stå fritt for de som ønsker det å sette ut sin fisk.

  NJFF Nord-Trøndelag og NJFF Rogaland deler ikke kollegene fra nordvestlandet sin oppfatning.

  – Fang og slipp er bare en metode. Vi skal bevare utsatte bestander, uten at vi slipper å stanse fisket. Overlevelsesprosenten er ganske stor, viser forskningen. Vi skal ikke bare ha laksefiske for de rike. Jeg mener vi er med på å skape morgendagens laksefiskere. Hvis alternativet er å legge ned fisket i elvene, mener jeg det er et godt alternativ at vi tillater fang og slipp, sa Inga Saur fra Høylandet JFF.

  – Det er forståelig at det er både for- og motforestillinger til fang og slipp. Jeg mener det er et viktig verktøy for oss som vil ivareta fisket i elvene våre. Hvis vi stenger fisket, ødelegger vi interessen. Hvis elvene blir stengt over lengre tid, blir det færre ressurser til å drive kultivering og oppsyn i elvene, sa Tore Skogen fra Vindafjord JFF.

  Hedmark JFF støtter derimot Møre og Romsdal i stor grad. De fremmet følgende tilleggsforslag: NJFF skal gjennomføre kompetansehevende og holdningskapende tiltak for etisk gjennomføring av fang og slipp. Hvor fanget og gjenutsatt fiske er innenfor kvoten ​som tildeles den enkelte fisker for sesongen, skal denne telles på årets kvote, og fiskeren får ikke fortsette fisket det døgnet.

  – Jeg husker landsmøtet i 2009, der Møre og Romsdal hadde et tilsvarende forslag. Jeg gikk også på talerstolen da, og sa at jeg allerede som liten lærte at det ikke er lov til å leke med maten. Når jeg ser hvordan fang og slipp praktiseres i dag, mener jeg vi er farlig nær dette. Når vi tar opp laks en, to, ja opp til ti ganger, da spør jeg meg hvor Mattilsynet er, sa Sven O. Stenbrenden fra NJFF Hedmark.

  Forbundsleder Runar Rugtvedt poengterte at forbundsstyret er krystallklare på at fang og slipp ikke skal brukes i vassdrag som ikke produserer et høstbart overskudd.

  – Dette er et tema som engasjerer, og det er ikke tvil om at det høstingsbaserte fisket er det viktigste. Men mens representanten Stenbrenden kan slippe forbi elgkua som han ikke har på kvoten, har man ikke samme mulighet til å kontrollere dette når man fisker, sa han fra talerstolen.

  Regine Emilie Mathisen fra NJFF Hordaland tok til ordet for å tenke langsiktig og på de kommende generasjoner sportsfiskere.

  – Jeg vil gi en annen tilnærming til dette. Se rundt dere: Vi er bare to – to – barne- og ungdomsmedlemmer her på dette landsmøtet. Hvis ikke NJFF åpner opp for nye holdninger og tilnærminger, kommer Sportsfiskets år til å være bortkastet. Hvis forbundet legger føringer som er imot fang og slipp, så kommer dere til å miste den nye generasjon. Da dør NJFF. Jeg tror løsningen er å åpne for både og – altså åpne for lokale variasjoner, sa hun.

  Gunnar Borgen fra forbundsstyret pekte på NJFF sin viktige rolle i det nye sportsfisket.

  – Fang og slipp kommer enten vi vil det eller ikke. Dette er en dynamikk som kommer nedfra, fra grasrota og fra sportsfiskerne. Det krever kompetanse og kunnskap for å praktisere fang og slipp, og dette er noe forbundet kan tilby, sa Borgen.

  Thomas Halvorsen fra NJFF Troms minnet landsmøtet om at sportsfiskere faktisk er mangelvare i organisasjonen.

  – Jeg deltok på sportsfiskekonkurransen på Flå i vår. Er det noe vi har mangel på i organisasjonen, så er det sportsfiskere. Hvis vi i dag nedlegger veto mot fang og slipp, kan vi like godt endre navn til Norges Jeger- og Friluftsforbund. Fang og slipp er et viktig forvaltningsprinsipp, sa han.

  Etter at alle representantene hadde vært på talerstolen, trakk NJFF Møre og Romsdal sitt forslag, og sluttet seg til NJFF Hedmarks tilleggsforslag. Forbundsstyret tok inn første setning fra Hedmarks tilleggsforslag, og salen gikk til avstemming. Forslaget til NJFF Hedmark fikk 76 stemmer, og falt dermed marginalt mot forbundets forslag.

  Det er ellers verdt å nevne at landsmøtet, utenom fang og slipp-vedtaket, kom frem til to aktuelle resolusjoner, altså enkeltsaker av ekstra stor betydning.

  – Den første resolusjonen handler om å sikre allmennhetens adgang i behandlede elver, den andre om krav til en ny og lukket oppdrettsteknologi, sier Espen Farstad, informasjonssjef i NJFF til Hooked.

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles